Ważne pojęcia

Uwaga wstępna:
Proszę zwrócić uwagę, że oprogramowanie może różnie się zachowywać w zależności od integracji:
- czy jest integracja programu magazynowego z ListaCen2001
- czy jest integracja hurtowni danych z ListaCen2001

Produkt

W magazynie jest identyfikowany po kodzie głównym (np: indeksie, kodzie kreskowym lub wewnętrznym). W systemie ListaCen2001 produkt jest zawsze identyfikowany po kodzie wewnętrznym.

Może posiadać dowolną ilość kodów dodatkowych.

W programie magazynowym nazwa produktu nie musi być unikalna, natomiast w zależności od systemu kasowego nazwa na paragonie musi albo nie być unikalna

W systemie ListaCen2001 nazwa i nazwa na paragonie zawsze muszą być unikalne u danego autora.

Grupa produktów

Występują w programie ListaCen2001 i w hurtowni danych. W programie magazynowym występują tylko w raportach.

Jest to główny podział produktów dla działu handlowego.

Grupy produktów mogą tworzyć drzewo (czyli można tworzyć nadgrupy, nadnadgrupy itp). Może być kilka drzew grup produktów

Produkt może należeć tylko do jednej grupy produktów (na dole drzewa produktów).

Zestaw grup produktów

Występują w programie ListaCen2001 i w hurtowni danych. W programie magazynowym występują tylko w raportach.

Zestawy grup produktów umożliwiają dowolne grupowanie całych grup (i nadgrup) produktów i/lub dowolnych pojedynczych produktów

Wykorzystywane są do tworzenia alternatywnych stałych lub tymczasowych grupowań produktów.

Zestaw grup produktów może należeć do jednego właściciela lub może być wspólny (np.: lista produktów w promocji w tygodniu 13).

Zestaw grup produktów może modyfikować właściciel lub osoba o specjalnych uprawnieniach. Jeżeli zestaw nie ma właściciela, to tylko osoby o specjalnych uprawnieniach mogą je modyfikować. Takie osoby mogą także zmieniać właściciela grup produktów.

Marżownik

Marżownik składa się z grup towarowych

W programie magazynowym istnieje tylko jeden marżownik (aktualny)

W systemie ListaCen2001 można zarządzać wieloma marżownikami. Można przydzielać marżownik domyślny dla sklepu/magazynu dla produktów nie kontrolowanych przez ListeCen2001 oraz przydzielać konkretne grupy towarowe z konkretnych marżowników do konkretnych produktów w konkretnych cennikach.

Grupa towarowa

Grupa towarowa należy do marżownika i służy do marżowania towarów (posiada narzut) na podstawie ceny zakupu i stawki VAT

Oprócz narzutu w grupie towarowej jest stawka VAT

  • W programie magazynowym produkt po przypisaniu do grupy towarowej domyślnie otrzymuje z niej stawkę VAT
  • W programie ListaCen2001 przy wprowadzaniu produktów proponowany jest VAT z grupy towarowej, natomiast później przypisany do produktu VAT domyślny.

Grupa towarowa posiada numer. Zakłada się, że w kolejnych marżownikach ta sama grupa towarowa otrzymuje ten sam numer. Wykorzystywane jest to w hurtowni danych, gdzie można filtrować dane podając przedział numerów grup towarowych (nie zależnie które marżowniki zostały przydzielone do sklepów), oraz w LiscieCen2001, gdzie można zmienić marżownik dla sklepu, a program automatycznie przydzieli produktom grupy towarowe o tych samych numerach, co domyślny numer grupy towarowej produktu.

Działy

Działy występują w LiscieCen2001 i programie magazynowym, nie występują w Hurtowni Danych

Działy reprezentują fizyczne fragmenty sklepu.

Działy mogą tworzyć strukturę drzewiastą (można tworzyć naddziały, nadnaddziały itp.)

Dostawca i Producent

Dostawca to firma, która wystawia fakturę

Program magazynowy sam zapamiętuje ostatniego dostawcę produktu

Producent to firma firmująca produkt z punktu widzenia działu handlowego.

W systemie ListaCen2001 można zdefiniować wielu dostawców do produktu, ale tylko jednego producenta