Konfiguracje

Konfiguracja 1 - schemat rozproszony

W centrali firmy wprowadza się ceny detaliczne i warunki zakupu. Informacje te sterują pracą sklepów. Na poziomie sklepu wprowadza się dokumenty magazynowe (np: PZ/WZ), faktury i dokonuje się płatności za zakupu. Informacje o ruchach magazynowych zbierane są w centrali w hurtowni danych

Konfiguracja 2 - schemat scentralizowany

W sklepach dokonuje się tylko wprowadzania dokumentów magazynowych. Wprowadzanie faktur i kontrola zgodności faktur z dokumentami magazynowymi odbywa się w centrali firmy. Po zweryfikowaniu faktur przechodzą one do działu płatności, gdzie są płacone (elektronicznie). Dane historyczne można przeglądać w hurtowni danych.

Konfiguracja 3 - rozproszone sterowanie cenami 

Sterowanie cenami i warunkami handlowymi może odbywać się na wielu poziomach. W naszym przykładzie: na poziomie biura centralnego, gdzie znajduje się główny dział handlowy, na poziomie biur regionalnych, ustalający warunki zakupu produktów regionalnych. Można też zainstalować program w sklepach, aby wprowadzać tam informacje o cenach na produkty lokalne.

Program można tak skonfigurować, aby informacje wprowadzane na jednym poziomie oprócz tego, że sterują cenami w sklepach są także widoczne na poziomach wyższych. Informacje wprowadzane w biurze regionalnym byłyby widoczne w  centrali firmy, a informacje wprowadzane w sklepach byłyby dostępne w odpowiednich biurach regionalnych oraz w centrali firmy.

Dodatkowe uwagi:

Możliwe są także konfiguracje mieszane: 
 
- dla części sklepów wprowadzanie faktur odbywa się w sklepie, dla części w centrali firmy
- część sklepów (np.: tych większych) może mieć własne, lokalne działy handlowe, które wprowadzają informacje o cenach i warunkach handlowych dla lokalnych produktów; a sklepy mniejsze byłyby sterowane wyłącznie z biur regionalnych i centrali firmy